Statut i Regulamin Primrose


W przygotowaniu

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO PRIMROSE

Akty prawne:
Przedszkole działa na podstawie:
1. Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. z późn. zm.(Dz. U. z 2004r. Nr
256 poz.2572 ze zm.); (Dz. U. z 2007r. Nr 80 poz.542 z 11 kwietnia 2007r.), (Dz. U.
Nr 56, poz. 458 z dnia 19 marca 2009r.).
2. Rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008r. (Dz. U. z 2009r.Nr 4, poz. 17) w
sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół;
3. Rozporządzenia MEN z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczenia do użytku
szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i
podręczników oraz cofania dopuszczenia ( Dz. U. z 2009r. Nr 89, poz. 730);
4. Rozporządzenia MEN z 7 października 2009r. w sprawie szczególnych zasad
sprawowania nadzoru pedagogicznego, (Dz. U. z 2009r. Nr 168, poz.1324)
5. Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2009r. Nr 135,
poz.1130).
6. Niniejszego statutu.

NAZWA PRZEDSZKOLA

§1

1. Przedszkole nosi nazwę:DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE PRIMROSE
2. Siedziba Przedszkola: ul. Bernardyńska 16 A lokal. U7, 02-904 Warszawa
3. Adres Przedszkola: j.w.
1. Nazwa używana przez Przedszkole w pełnym brzmieniu i na pieczęci: Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne Primrose

§3

Organem właścicielskim przedszkola jest Perspicio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 00-391 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru

§4

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Kurator Oświaty
w Warszawie.

§5

Przedszkole jest placówką niepubliczną, działającą w ramach obowiązującego prawa
oświatowego i Statutu.

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§6

1. Przedszkole realizuje płatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawyprogramowej wychowania przedszkolnego.
2. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:
a) sprawowanie opieki nad dziećmi i zapewnienia im bezpieczeństwa oraz
optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju
b) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
c) kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci,
d) wspomaganie twórczego rozwoju,
e) kształtowanie postaw tolerancji dla odmienności kulturowej, religijnej i
narodowościowej oraz wrażliwości i otwartości na innych ludzi,
f) naukę samodzielności, uczciwości i odpowiedzialności,
g) wychowanie w szacunku dla prawa i zasad moralnych,
h) organizowanie procesu wychowawczo-dydaktycznego w atmosferze akceptacji i
bezpieczeństwa,
i) przygotowanie do podjęcia nauki w szkole,
j) współdziałanie z Rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
i) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki

§7

1. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
2. Przedszkole w miarę możliwości organizuje opiekę nad dziećminiepełnosprawnymi, jeżeli nie stwarzają one zagrożenia dla pozostałychwychowanków.
3. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamościnarodowej, religijnej, etnicznej i językowej.
4. W działaniach wychowawczo-dydaktycznych wykorzystuje sprawdzonemetody pracy z dziećmi, programy własne, opracowane plany Nauczycieli orazinnowacje i eksperymenty.

§8

1. Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej:
a) zajęcia zorganizowane,
b) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach,
c) zajęcia indywidualne (okazje edukacyjne),
d) spontaniczna działalność dzieci,
e) twórczość artystyczna,
f) czynności samoobsługowe,
g) spacery, wycieczki,
h) imprezy okolicznościowe,
i) zajęcia dodatkowe organizowane za zgodą rodziców.
2. Wobec rodziny przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą:
a) pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu
wczesnej interwencji specjalistycznej,
b) informuje na bieżąco o postępach dziecka poprzez organizowanie konsultacji
ze specjalistami, zajęć otwartych, zebrań rodziców.

ZADANIA OPIEKUŃCZE I BEZPECZEŃSTWO W PRZEDSZKOLU

§9

1. W Przedszkolu każda grupa powierzona jest jednemu lub dwóm Nauczycielom.
2. W każdej grupie może być zatrudniona Pomoc Wychowawcza, która współdziałaz Nauczycielem w zakresie opieki nad dziećmi.
3. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy odbywają się na tereniebezpiecznym, a sprzęt dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci.
4. Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dziecka w czasie jego pobytu na terenieplacówki oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola (spacery i wycieczki).
5. W trakcie trwania wycieczki, nadzór nad dziećmi sprawuje Nauczyciel orazewentualnie Pomoc Wychowawcza i Rodzice, starając się zachować liczbęopiekunów w stosunku 1 osoba dorosła na 5 dzieci w wieku 3-4 lata oraz 1 na 6dzieci w wieku 5- 6 lat.
6. Każdorazowe wyjście na plac zabaw jest zgłaszane do Dyrektora lub osoby gozastępującej. Każda wycieczka i wyjście poza teren Przedszkola jest wcześniej
głoszona i uzgodniona z Dyrektorem Przedszkola oraz jego OrganemWłaścicielskim.
7. Rodzice dzieci są poinformowani o wycieczce najpóźniej z jednodniowymwyprzedzeniem.

§10

1. Dyrektor przedszkola powierza każdą grupę dzieci opiece Nauczycieli:
a) Nauczyciele są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci,
b) w trakcie zajęć dodatkowych prowadzonych przez Nauczycieli-specjalistów,Nauczyciele-specjaliści odpowiedzialni są za bezpieczeństwo dzieci,
c) dzieci w trakcie pobytu w Przedszkolu oraz poza budynkiem Przedszkola sązawsze pod stałą opieką Nauczyciela. W przypadku, gdy Nauczyciel musi wuzasadnionej sytuacji opuścić dzieci, pozostawia je pod opieką PomocyWychowawczej lub innej upoważnionej osoby dorosłej.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, Nauczyciel wmiarę możliwości, prowadzi swoja grupę przez cały okres pobytu dzieci wPrzedszkolu.

§ 11

1. Dziecko powinno być przyprowadzane do i odbierane z Przedszkola przezRodziców, lub Opiekunów Prawnych lub upoważnioną przez nich pisemnie osobęzapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecku.
2. Do odebrania dziecka z przedszkola są upoważnione jedynie osoby wskazanew formularzu zgłoszeniowym wypełnionym i podpisanym przezRodziców/Opiekunów dziecka po okazaniu dowodu tożsamości.
3. Opiekunowie lub osoby upoważnione będą odbierać dziecko najpóźniej dogodziny 18.00. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na opóźnienie w odbiorze dziecka personel przedszkola powinien zostać o tym fakciepoinformowany.
4. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osobyzamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że niejest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
5. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostaćpoinformowany właściciel/dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji przedszkolezobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązaniakontaktu z Rodzicami/opiekunami dziecka.
6.W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracyprzedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznierodziców/opiekunów o zaistniałym fakcie.
7.W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) niemożna uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/opiekunów, nauczyciel oczekujez dzieckiem w przedszkolu 1 godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia sięnajbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się zrodzicem/opiekunem.
8. Życzenie Rodzica dotyczące nie wydawania dziecka drugiemu zrodziców musi być poświadczone przez stosowne orzeczenie sądowe.
§ 12
1. Przedszkole ubezpiecza wychowanków od następstw nieszczęśliwych wypadków, w ramach opłaty za przedszkole, za wiedzą i zgodą Rodziców.
2. W Przedszkolu nie wolno stosować wobec dziecka jakichkolwiek zabiegów lekarskich oraz podawać farmaceutyków, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.
3. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, Nauczyciel lub Dyrektor informuje Rodziców o jego stanie, a Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola.
4. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem Rodziców.

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 13

1. Organami Przedszkola są:
a) Właściciel: Natalia Bobryk-Deryło
c) Dyrektor Przedszkola
d) Rada Pedagogiczna
e) Rada Rodziców

§ 14

1. Dyrektor Przedszkola kieruje bieżącą działalnością Przedszkola i reprezentuje je nazewnątrz. Jest Kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w PrzedszkoluNauczycieli oraz pozostałych Pracowników.
2. Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
3. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Przedszkole poza obiektem do niego należącym.
4. Dyrektor wydaje decyzje administracyjne w zakresie:
a) przyjęcia dziecka do przedszkola, po uzyskaniu akceptacji Właściciela,
b) skreślenia wychowanka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola, w oparciu o §25 Statutu, po uzyskaniu akceptacji Właściciela,
c) uznania kwalifikacji pedagogicznych i merytorycznych Nauczyciela tzn. ustala czydany kierunek (specjalność) studiów jest zbliżony z nauczanym przedmiotem lubrodzajem prowadzonych zajęć,
d) nadania Nauczycielowi stażyście stopnia Nauczyciela Kontraktowego.
5. Dyrektor w uzgodnieniu z Właścicielem organizuje i kieruje procesemwychowawczo - dydaktycznym i opiekuńczym stwarzając warunki prawidłowegorozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne oraz odpowiadaza jego poziom:
a) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej,
b) udziela informacji o działalności wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczejplacówki Rodzicom wychowanków
c) zatwierdza do realizacji zestaw programów wychowania przedszkolnego,
d) zapewnia prawidłowy przebieg stażu Nauczycielowi ubiegającemu się o awans
zawodowy,
e) inspiruje i wspomaga Nauczycieli w realizacji ich zadań, spełnianiu przez nichwymagań w zakresie jakości pracy Przedszkola oraz podejmowaniu przez nichdoskonalenia zawodowego,
f) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy i ocenia pracę Nauczycieli,
g) nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,
h) przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnymogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
i) wyraża zgodę na podjęcie na terenie Przedszkola działań przez instytucje istowarzyszenia, za zgodą Właściciela
j) współdziała, jeżeli zachodzi taka potrzeba ze szkołami wyższymi oraz zakładamikształcenia nauczycieli w organizowaniu praktyk pedagogicznych.
6. Dyrektor przedszkola jest Kierownikiem zakładu pracy, dla zatrudnionych wPrzedszkolu Nauczycieli i Pracowników niebędących nauczycielami, w szczególności decyduje w sprawach:
a) w uzgodnieniu z Właścicielem w kwestii zatrudniania i zwalniania Nauczycieli oraz innych Pracowników Przedszkola,
b) w uzgodnieniu z Właścicielem w kwestii przyznawania nagród i wymierzania kar
porządkowych Nauczycielom i innym Pracownikom Przedszkola,
c) zapewniania odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) rozstrzygania sporów pomiędzy Nauczycielami, Nauczycielami a innymiPracownikami Przedszkola oraz Nauczycielami, innymi Pracownikami Przedszkola, a osobami z zewnątrz, w szczególności Rodzicami dzieci uczęszczających doPrzedszkola, na ustną prośbę zainteresowanych Stron lub w wyniku poczynionychobserwacji,
e) opracowuje projekt arkusza organizacyjnego Przedszkola,
f) właściwie gospodaruje mieniem Przedszkola,
g) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

§ 15

1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym.
2. W skład Rady wchodzą Dyrektor Przedszkola, jako jej przewodniczący oraz wszyscy Nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.
3. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który nie może byćsprzeczny z przepisami prawa i niniejszym Statutem.
4. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy Przedszkola,
b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego Nauczycieli,
d) opiniowanie skreślenia dziecka z listy wychowanków,
e) przygotowywanie projektów zmian Statutu Przedszkola.
5. Rada Pedagogiczna współpracuje z Radą Rodziców.

§ 16

1. W Przedszkolu może być powołana Rada Rodziców.
2. Rada Rodziców jest reprezentacją Rodziców, działającą na rzecz Przedszkola.Współpracuje z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną.
3. W Radzie Rodziców zasiada po jednym Rodzicu dzieci uczęszczających doPrzedszkola z każdej grupy, wybranych w trybie głosowania, zwykłą większościągłosów, na pierwszym zebraniu Rodziców w danym roku przedszkolnym.
4. Do zadań Rady Rodziców należy:
a) zapoznanie się z planami rocznymi Przedszkola,
b) współrealizacja wybranych zadań z planów miesięcznych Przedszkola,
c) przekazywanie właścicielowi opinii na temat pracy Przedszkola.
5. Między organami Przedszkola ustala się następujący tryb rozwiązywania sporów:
a) Dyrektor i Nauczyciele (Rada Pedagogiczna) powinni dążyć do polubownegozałatwienia sporów w toku:
- indywidualnych rozmów,
- nadzwyczajnego posiedzenia Rady Pedagogicznej zwołanej na wniosek Dyrektora,
- mediacji z udziałem organu sprawującego nadzór pedagogiczny
b) Dyrektor - Nauczyciele - Rodzice powinni dążyć do polubownego załatwieniasporu w toku:
- indywidualnej rozmowy: Nauczyciel z Rodzicami
- indywidualnej rozmowy: Nauczyciel z Rodzicami z udziałem Dyrektora
- indywidualnej rozmowy Dyrektora z Rodzicami
- zebrania z Rodzicami na wniosek Rodziców, Nauczycieli bądź Dyrektora.
6. Na wniosek Rodzica lub Dyrektora w tryb rozwiązywania sporów może włączyć się Właściciel.

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 17

1. Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się 1 września danego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego.
2. Przedszkole jest czynne 12 miesięcy.
3. Przedszkole może wprowadzić kilkudniowe przerwy w pracy, związane są zeświętami, których dokładny czas trwania podaje właściciel dowiadomości Rodziców na początku każdego roku szkolnego.
4. Dopuszczalne jest skrócenie godzin pracy Przedszkola w trakcie przerwy wakacyjnej bądź ustalenie dyżuru, łączenie grup w przypadku małej ilości dzieci.
5. Przedszkole jest czynne codziennie, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 - 18.00
z zastrzeżeniem skrócenia lub wydłużenia godzin pracy Przedszkola na wniosekRodziców.
6. W razie planowej nieobecności dziecka w przedszkolu rodzic jest zobowiązanypowiadomić nauczyciela dzień wcześniej. W przypadku uprzedniego zgłoszenianieobecności dziecka w przedszkolu rodzicom/opiekunom przysługuje zwrot stawkiżywieniowej za każdy dzień nieobecności (o ile dziecko korzysta z wyżywieniazapewnianego przez placówkę).
7. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 5 latW szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
8. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest grupa, a liczba dzieci w grupie nie może przekroczyć 25
9. Przedszkole przewiduje docelowo funkcjonowanie maksymalnie 3 grup: 3 latki4 latki i -5 latki.

§ 18

1. W ciągu roku przyjmuje się dzieci w miarę wolnych miejsc.
2. Podstawą zapisania dziecka do Przedszkola jest wypełnienie „Karty zgłoszeniadziecka" i podpisanie Umowy o świadczeniu usług Przedszkola oraz wpłaceniejednorazowego niezwrotnego wpisowego. Wpłata wpisowego jest traktowana jako podpisanie umowy przedwstępnej i w związku z tym jest ona bezzwrotna
3. Usługi świadczone w Przedszkolu są odpłatne. Płatności w każdym roku regulowane są zgodnie aktualnie obowiązującym cennikiem usług Podstawą uczęszczania dziecka do przedszkola jest przestrzeganie terminowej wpłaty czesnego.

§ 19

1. Szczegółową organizację pracy, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa „Arkusz organizacyjny Przedszkola" opracowany przez Dyrektora Przedszkola do końca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, którego arkusz dotyczy.
2. W arkuszu organizacyjnym Przedszkola określone jest:
a) czas pracy poszczególnych grup,
b) liczba Pracowników łącznie,
c) ogólna liczba dzieci z podziałem na grupy,
d) kwalifikacje Nauczycieli.
3. Ponadto dokumentacja działalności Przedszkola dotycząca procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego obejmuje roczny plan pracy Przedszkola, miesięczneplany pracy grupy, dzienniki zajęć, kartę obserwacji dziecka.
4. W planowaniu procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego uwzględnia sięzasady pedagogiki ogólnej oraz edukacji dwujęzycznej-polsko- angielskiej.
5. W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić organizację dnia (np. wycieczki, uroczystości).
6. Realizacja podstawy programowej odbywa się w trakcie całego dnia pracyPrzedszkola z uwzględnieniem ramowego harmonogramu dnia.
7. Czas trwania zajęć w Przedszkolu jest określony w harmonogramie dnia i uwzględnia wiek dziecka i rodzaj zajęć.
8. W Przedszkolu są prowadzone zajęcia dodatkowe w ramach czesnego zgodnie zaktualnie obowiązującym harmonogramem oraz inne zajęcia dodatkowo opłacaneprzez Rodziców.
9. Czas trwania zajęć dodatkowych, powinien być dostosowany przez Nauczycieli - specjalistów prowadzących te zajęcia do możliwości rozwojowych dzieci. W tym zajęcia nie powinny być krótsze niż: z dziećmi wieku 3 lat - około 15 minut, z dziećmi w wieku 4 - 5 lat - około 30 minut.

§ 20

1. Przedszkole zapewnia w ciągu dnia śniadanie, drugie śniadanie obiad zpodwieczorkiem oraz napoje ciepłe i zimne.
2. Usługi oraz wyżywienie w przedszkolu świadczone są odpłatnie. Rodzice osobiście zgłaszają chęć korzystania z posiłków.
3. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakości i ilości świadczeń żywieniowych oferowanych przez firmę cateringową.
4. Istnieje możliwość korzystania przez Pracowników Przedszkola z wyżywienia pouiszczeniu przez Pracownika opłaty za posiłek.

§ 21

1. Koszty działalności Przedszkola pokrywane są ze środków, o których mowa w § 27Statutu Przedszkola.
2. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez Rodziców lub Opiekunówdziecka.
3. Dzienna stawka żywieniowa dziecka ustalana jest przez Właściciela
4. Odpłatność za usługi świadczone przez Przedszkole obejmuje koszty związane zopieką i wychowaniem dziecka w Przedszkolu, zajęciami wpisanymi na dany rokprzedszkolny jako zajęcia obligatoryjne dla wszystkich dzieci i ustalana jest przezWłaściciela

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 22

1. W przedszkolu zatrudnia się Nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne oraz Pracowników administracji i obsługi.
2. Liczbę Nauczycieli i innych Pracowników określa arkusz organizacyjny.
3. Dopuszcza się możliwość pracy Wolontariuszy i odbywania praktyk przez Studentów studiów pedagogicznych.
4. Prawa i obowiązki osób zatrudnionych w Przedszkolu określają umowy zawartez Pracownikami Przedszkola w oparciu o obowiązujące przepisy.

§ 23

1. Nauczycielka Przedszkola jest odpowiedzialna za życie, zdrowie i bezpieczeństwodzieci przebywających pod jej opieką. Naczelną zasadą jej pracy jest dobro dziecka iposzanowanie jego godności osobistej.
2. Nauczycielka Przedszkola zobowiązana jest do:
a) sumiennego planowania, prowadzenia i dokumentowania, w oparciu o
program wychowania, ramowy program dnia i plan pracy Przedszkola, własnej
pracy wychowawczo-dydaktycznej,
b) prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i
zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci i dokumentowania tych
obserwacji,
c) współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologicznopedagogiczną,
opiekę zdrowotna i inną,
d) ścisłego współdziałania z Rodzicami (Opiekunami) dziecka w sprawach
wychowania i nauczania, z uwzględnieniem prawa Rodziców (Opiekunów) do
znajomości zadań wynikających z programu wychowania w Przedszkolu i
uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
e) indywidualnych konsultacji z Rodzicami,
f) dbałości o mienie Przedszkola,
g) sporządzania pomocy możliwych do wykonania w Przedszkolu,
h) doskonalenia zawodowego i pedagogicznego.

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 24

1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
3. Do Przedszkola może uczęszczać dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym rokukalendarzowym, w którym kończy 6 lat.

§ 25

1. Dzieci w Przedszkolu mają prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczo -dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz
ochrony i poszanowania ich godności osobistej,
c) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym,
d) szacunku dla wszystkich swoich potrzeb i poszanowania własności,
e) partnerskiej rozmowy na każdy temat, komunikacji z dorosłymi na zasadzierównouprawnienia,
f) doświadczenia konsekwencji własnego zachowania.
2. Dziecko w Przedszkolu obowiązane jest do:
a) przestrzegania ogólnoprzedszkolnego kodeksu postępowania zgodnego znormami i wartościami współżycia społecznego,
b) stosowania się do przyjętych wewnątrz oddziałowych umów opracowanychprzez dzieci i Nauczyciela dotyczących współdziałania i współżycia w grupiedziecięcej.

§ 26

Dziecko może zostać skreślone z listy dzieci przyjętych do Przedszkola, jeśli:
1. Rodzice lub Opiekunowie dziecka zalegają z opłatami za Przedszkole za jedenmiesiąc.
2. Dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia lubżycia innych wychowanków Przedszkola lub wychowawców.
3. Rodzice (Opiekunowie prawni) zataili ważne informacje o dziecku, któreuniemożliwiają jego pobyt w Przedszkolu.

FINANSOWANIE PRZEDSZKOLA

§ 27

1. Opłaty Rodziców lub Opiekunów dzieci uczęszczających do Przedszkola.
2. Dotacje z budżetu Gminy m.st. Warszawy w wysokości określonej przepisami ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
3. Darowizny na rzecz Przedszkola.
4. Środki pozyskane z programów i funduszy celowych, pozyskanych przez Przedszkole

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 29

Statut wchodzi w życie z dniem otwarcia przedszkola.