Plan Nadzoru Pedagogicznego w roku 2016/2017   Plan nadzoru pedagogicznego

w roku 2016/2017

przedszkola Dwujęzycznego Primrose Nr 334

w Warszawie

 

 

Przedstawiony na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia 14 września 2016 r.

 

 

I PODSTAWA PRAWNA

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.08. 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06.08. 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. (Dz. U. z 2015r., poz.1214)

 

 1. I. Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w trybie planowanych lub doraźnych działań.
 2. II. Formami nadzoru pedagogicznego są:
 1. 1. Ewaluacja wewnętrzna przeprowadzana w celu gromadzenia, analizowania i komunikowania informacji na temat wartości działań podejmowanych przez przedszkole. Wyniki badań ewaluacyjnych będą wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji skierowanych na zapewnienie wysokiej jakości organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki oraz ich efektów w przedszkolu.
 2. 2. Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola.
 3. 3. Wspomaganie nauczycieli przeprowadzane w celu inspirowania i intensyfikowania w przedszkolu procesów służących poprawie i doskonaleniu ich pracy, ukierunkowanych na rozwój dzieci. Na wspomaganie składają się:
 • organizowanie szkoleń i narad,
 • motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,
 • przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora przedszkola nadzoru pedagogicznego.

 

 1. III. Dyrektor ds. pedagogicznych, realizując zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego (ewaluacji, kontroli, wspomagania), w szczególności, obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej placówki.
 2. IV. Dyrektor ds. pedagogicznych monitoruje działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz realizację innych zadań statutowych przedszkola przez zbieranie i analizę informacji.
 3. V. Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 Ustawy o systemie oświaty, w trybie działań planowych lub doraźnych:
 1. 1. Działania planowe są realizowane zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016.
 2. 2. Działania doraźne są realizowane w sytuacji, gdy zaistnieje potrzeba podjęcia działań nieujętych w planie nadzoru pedagogicznego.
 3. 3. Działania planowe i doraźne wynikają z potrzeb przedszkola.
 1. VI. Plan nadzoru jest opracowywany z uwzględnieniem:
 • wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w przedszkolu w poprzednim roku szkolnym i harmonogramem działań opracowanych przez zespół ds. opracowywania wniosków. Plan działań stanowi załącznik nr 1 do planu nadzoru. Wnioski wynikające z podsumowania nadzoru w roku 2015/2016 wzięte pod uwagę przez zespół są następujące:
 • opracować aktualizację statutu oraz innych dokumentów wymagających modyfikacji
 • przeprowadzić szkolenie w ramach WDN „Dziecięca matematyka” oraz położyć większy nacisk na organizację zajęć matematycznych
 • przeprowadzić szkolenie z zakresu podnoszenia kompetencji wychowawczych nauczycieli oraz propagować szkolenia ww temacie rodzicom
 • poszukiwać nowych form współpracy i komunikacji z rodzicami

 1. VII. Źródła zewnętrzne planu:
 1. 1. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 (dotyczące przedszkoli) :
 • Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży
 • Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach
  i placówkach
 • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości

 

Tematyka w zakresie kontroli w roku szkolnym 2016/2017:

 • Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018.”

 

 1. 2. Tematyka w zakresie ewaluacji zewnętrznej:

Ewaluacja problemowa w zakresie wymagań:

 • „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”;
 • „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”.

Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty:

 • W przedszkolu- brak
 1. 3. Monitorowanie:
 • W przedszkolu- brak

 

 • W przedszkolu- brak

 

Przedmioty ewaluacji wewnętrznej:

 1. 1. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne- obszar 5
 2. 2. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji- obszar 6

 

 

Kontrola dotyczy przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa regulujących działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz inną działalność statutową przedszkola, z uwzględnieniem:

 

 1. 1. Kontroli sposobu wykorzystywania programu do planowania zajęć dydaktycznych przez nauczycieli.
 2. 2. Przestrzegania praw dziecka oraz upowszechniania wiedzy o tych prawach.
 3. 3. Zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
 4. 4. Kontroli prowadzonej przez nauczycieli dokumentacji pedagogicznej i obserwacji dzieci.
 5. 5. Kontroli sposobu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej podczas bieżącej pracy.
 6. 6. Monitorowania wybranych obszarów pracy nauczycieli.

 

Wspomaganie nauczycieli przez:

 

 1. 1. Organizowanie szkoleń i narad zgodnie z potrzebami przedszkola.
 2. 2. Finansowe wspieranie i motywowanie do podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.
 3. 3. Inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.
 4. 4. Pomoc nauczycielom w zdobywaniu kolejnych stopni awansu zawodowego

 

 

 

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

Przedmiot i termin ewaluacji wewnętrznej

 1. 1. Przedmiot ewaluacji: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne- obszar 5

Termin: marzec– maj 2017

 

Zakres badania (pytania ewaluacyjne):

 

 • Czy przedszkole współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia działań wychowawczych i profilaktycznych?
 • Jakie działania podejmuje przedszkole w celu eliminowania zagrożeń ?
 • Jakie działania podejmuje przedszkole w celu wzmacniania właściwych zachowań?
 • Czy nauczyciele oceniają skuteczność działań wychowawczych i profilaktycznych ?
 • Czy w razie potrzeb są one modyfikowane wspólnie z rodzicami?
 • Czy dzieci respektują przyjęte zasady i w praktyce je stosują?

 

Harmonogram ewaluacji:

 

 1. 1. Spotkanie dyrektora ds. pedagogicznych z zespołem ds. ewaluacji –luty2017.
 2. 2. Przygotowanie narzędzi do ewaluacji przez zespół ds. ewaluacji –luty 2017.
 3. 3. Wykonanie zadań przez zespół ds. ewaluacji (tabela poniżej) –15 marzec 2017.
 4. 4. Obserwacja zajęć dydaktycznych przez wicedyrektora – według tabeli poniżej.
 5. 5. Podsumowanie ankiet oraz analiza dokumentacji, ustalenie wyników i wniosków przez zespół ds. ewaluacji – do 15 kwietnia 2017.
 6. 6. Przekazanie dyrektorowi ds. pedagogicznych ankiet wraz z zestawieniem zbiorczym, a także arkuszy z analiz dokumentacji, analiz kompetencji dzieci, podsumowanych wyników i propozycji wniosków – do 20 kwietnia 2017.
 7. 7. Termin podsumowania ewaluacji przez dyrektora ds. .pedagogicznych z wykorzystaniem wyników obserwacji bieżącej, ustalenie ostatecznych wyników i wniosków – do 15 maja 2017.
 8. 8. Termin przekazania informacji radzie pedagogicznej o wynikach i wnioskach z przeprowadzonej ewaluacji – rada podsumowująca- raport w formie prezentacji

 

Zadanie – sposób realizacji

Narzędzie

Zakres realizacji

Termin wykonania

Odpowiedzialny za wykonanie

 1. 1. Pozyskanie informacji od nauczycieli na temat współpracy z rodzicami w tworzeniu zasad grupowych oraz analizy programów wychowawczych i profilaktycznych

Ankieta dla nauczycieli

Wszyscy nauczyciele

marzec

Zespół ds. ewaluacji

 1. 2. Analiza planów miesięcznych i dzienników pod kątem:
 • realizacji treści wychowawczych, praw dziecka
 • korelacji zapisów w planach mies. oraz w dziennikach

Arkusz do analizy dokumentacji

Wszystkie grupy

marzec

Zespół ds. ewaluacji

 1. 3. Obserwacja bieżąca swobodnych zabaw dzieci pod kątem relacji społecznych

Arkusz do obserwacji bieżącej

Wszystkie grupy

Luty/marzec/kwiecień

Dyrektor ds. pedagogicznych

 1. 4. Pozyskanie informacji od rodziców nt. współpracy z nauczycielami w tworzeniu zasad grupowych oraz kontynuowanie ich w domu

Ankieta dla rodziców

Wszyscy rodzice

Marzec/kwiecień

Zespół ds. ewaluacji

 

 

 

 1. 2. Przedmiot ewaluacji: Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji- obszar 6

 

Termin: kwiecień – maj 2017

 

Zakres badania (pytania ewaluacyjne):

 • Czy w przedszkolu rozpoznawane są możliwości psychofizyczne oraz potrzeby rozwojowe każdego dziecka?
 • Czy przedszkole rozpoznaje sytuacje społeczną każdego dziecka?
 • Czy przedszkole wykorzystuje informacje z przeprowadzonego rozpoznania do planowania działań edukacyjnych oraz wspomagania ?
 • Czy dzieci potrzebujące wsparcia objęte są pomocą psychologiczno-pedagogiczną?
 • W jaki sposób przedszkole wspomaga dzieci wymagające wsparcia?
 • Czy w opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci?

 

 

Harmonogram ewaluacji:

 

 1. 1. Spotkanie dyrektora ds. pedagogicznych z zespołem ds. ewaluacji – luty 2017
 2. 2. Przygotowanie narzędzi do ewaluacji przez zespół ds. ewaluacji – luty 2017.
 3. 3. Obserwacja zajęć dydaktycznych przez dyrektora ds. pedagogicznych – według tabeli poniżej.
 4. 4. Wykonanie zadań przez zespół ds. ewaluacji (tabela poniżej) –marzec 2017
 5. 5. Podsumowanie analiz dokumentacji, ustalenie wyników i wniosków przez zespół ds. ewaluacji – do 15 kwietnia 2017.
 6. 6. Przekazanie dyrektorowi ds. pedagogicznych arkuszy z analiz dokumentacji oraz wyników i propozycji wniosków – do 20 kwietnia 2017.
 7. 7. Termin podsumowania ewaluacji przez dyrektora ds. pedagogicznych, ustalenie wyników i wniosków – 15 maja 2017.
 8. 8. Termin przekazania radzie pedagogicznej informacji o wynikach i wnioskach z przeprowadzonej ewaluacji – na radzie podsumowującej- raport w formie prezentacji

 

Zadanie – sposób realizacji

Narzędzie

Zakres realizacji

Termin wykonania

Odpowiedzialny za wykonanie

 1. 1. Analiza dokumentacji: planów miesięcznych , dzienników i innej dokumentacji nauczycieli w kontekście realizowania potrzeb rozwojowych i możliwości dzieci:
 • Udział w konkursach, przeglądach, etc.
 • Współpraca ze specjalistami
 • Plany pracy dzieci ze specjalnymi potrzebami
 • Zapisy pracy indywidualnej z dzieckiem
 • Praca wyrównawcza z dzieckiem
 • Teczki indywidualne dzieci objętych ppp

Arkusz do analizy dokumentacji

Wszystkie grupy

Luty/marzec

Zespół ds. ewaluacji

 1. 2. Pozyskanie informacji od rodziców nt. wsparcia udzielanego przez przedszkole

Ankieta dla rodziców

Wszyscy rodzice

I semestr

Zespół ds. ewaluacji

 1. 3. Analiza dokumentacji logopedy, psychologa nauczyciela wspierającego pod kątem ppp

Arkusz do analizy dokumentacji

Wszystkie dzieci objęte pomocą

Marzec

Zespół ds. ewaluacji

 

Ocena pracy nauczycieli

 

Lp.

Rodzaj oceny

Zakres realizacji

Terminy

Osoby

Organizacja badań, techniki pozyskiwania informacji/narzędzia

1.

Ocena pracy nauczyciela

Dokumentowanie pracy nauczycieli niezbędnej do dokonania oceny ich pracy:

 • obserwowanie zajęć z dziećmi,
 • obserwowanie spotkań z rodzicami,
 • analiza, przegląd dokumentacji prowadzonej przez nauczyciela,
 • analiza dokumentów pracy zespołów zadaniowych, w których uczestniczy dany nauczyciel

II semestr

Małgorzata

Fryziel

Obserwacja zajęć,

analiza dokumentacji

2.

Ocena dorobku zawodowego

Dokumentowanie działań nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego:

 • ocena planów rozwoju pod kątem zgodności z koncepcją pracy zespołu
 • ocena projektów i programów edukacyjnych,
 • wykorzystanie przez nauczycieli technologii komputerowej

Cały rok szkolny

 

Kontrola działań nauczyciela, dokumentacji związanej z awansem zawodowym na stopień nauczyciela kontraktowego, obserwacje,

 

Obserwacja zajęć nauczycieli

Cele obserwacji

Tematyka obserwacji

Ocena efektów pracy nauczyciela w zakresie wybranych elementów procesu dydaktycznego, wychowawczego lub opiekuńczego.

 

Celem obserwacji zajęć jest:

 • gromadzenie informacji o pracy nauczyciela i stopniu realizacji przez niego zadań edukacyjnych,
 • wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli oraz wzajemne dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem,
 • diagnoza realizacji wybranych zadań edukacyjnych,
 • ocena rezultatów procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego na podstawie bezpośredniej obserwacji umiejętności, postaw i prezentowanej wiedzy uczniów.

 

Obserwacji mogą podlegać zajęcia, spotkania z rodzicami, imprezy przedszkolne

 1. 1. Tworzenie i respektowanie wzajemnych ustaleń grupowych
 2. 2. Bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć dowolnych w przedszkolu.
 3. 3. Dostosowanie metod pracy do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej.
 4. 4. Analiza przestrzegania i upowszechniania praw dziecka w przedszkolu

Plan obserwacji zajęć w roku szkolnym 2015/2016

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Uwagi


Małgorzata Fryziel

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

lub w zależności od potrzeb


Agata Ostrowska

 

x

 

 

 

 

X