Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Niepublicznego Przedszkola Dwujęzycznego nr 334 „Primrose” w Warszawie ul. Bernardyńska 16A l. U7

Podstawy prawne:
– Art. 40, 41, 42, 43, 44 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami),
– Statut Niepublicznego Przedszkola Dwujęzycznego nr 334 w Warszawie

§ 1

Postanowienia ogólne.

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

3. Uchwały Rady Pedagogicznej są obligatoryjne dla wszystkich jej członków.

4. Dyrektor ds. pedagogicznych wstrzymuje wykonywanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały, dyrektor ds. pedagogicznych niezwłocznie powiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym, uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczna.

5. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który wchodzi w życiez dniem uchwalenia.

6. Zebrania rady są protokołowane, a nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste wychowanków bądź ich rodziców, a także nauczycieli lub innych pracowników przedszkola.

§ 2

Skład i struktura Rady Pedagogicznej.

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor ds. pedagogicznych.

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.

§ 3

Cele i zadania Rady Pedagogicznej.

1. Kompetencje Rady Pedagogicznej.
1.1 Rada Pedagogiczna uchwala i zatwierdza :
a. statut przedszkola oraz jego zmiany,
b. regulamin swojej działalności tj.- Regulamin Rady Pedagogicznej,
c. innowacje i eksperymenty pedagogiczne,
d. skreślenie z listy wychowanków, z wyjątkiem dzieci realizujących obowiązek przedszkolny.
e. plany pracy przedszkola, koncepcje pracy przedszkola,
f. organizację doskonalenia zawodowego
g. program profilaktyczny i wychowawczy przedszkola

1.2 Rada Pedagogiczna opiniuje:
a. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
lub kuratora oświaty (z wyłączeniem wniosku na nagrodę dla dyrektora),
b. organizacji pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć programowych i zajęć
dodatkowych,
c. organizacji 5-lub 6-dniowego tygodnia pracy przedszkola,
d. projekt planu finansowego przedszkola
e. wnioski o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień (art.41 ust.2 pkt.3USO),
f. propozycje dyrektora ds. pedagogicznych w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w
ramachwynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych,
g. projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
h. wybór przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny
pracy,

2. Rada Pedagogiczna ma prawo do:
a. występowania z wnioskami w sprawach doskonalenia organizacji nauczania i wychowania,
b. występowania do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami o dokonanie analizy i oceny stopnia spełnienia przez przedszkole wymagań wynikających z jego zadań z uwzględnieniem opinii rodziców i nauczycieli,
c. dokonywania z własnej inicjatywy oceny sytuacji oraz stanu funkcjonowania przedszkola..
d. występowania o zorganizowanie zebrania Rady Pedagogicznej na wniosek, co najmniej 1/2 jej członków.
e. występowania o powołanie komisji problemowych w razie takiej potrzeby,
f. wnioskowania w sprawie ramowego rozkładu dnia w przedszkolu

§ 4

Organizacja pracy Rady Pedagogicznej.

1. Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są zgodnie z rocznym planem nadzoru pedagogicznego. Dodatkowe zebrania mogą być organizowane z inicjatywy:
a. przewodniczącego Rady Pedagogicznej,
b. organu prowadzącego placówkę,
c. organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
d. każdego członka Rady Pedagogicznej, jeżeli wniosek taki poparła
co najmniej 1/2 uczestników rady.

2. Zebrania Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi przewodniczący, który jest także odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania.

3. Przewodniczący Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do:
a. przedstawienia, nie rzadziej niż dwa razy w danym roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola,
b. przedstawienia opinii na temat pracy poszczególnych nauczycieli,
c. zapoznania członków rady z obowiązującymi przepisami oraz omówienia trybu i form ich realizacji,
d. oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
e. realizowania uchwał rady i analizowania stopnia realizacji tych uchwał przez jej członków,
f. tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady Pedagogicznej dla dobra wychowanków i placówki,
g. dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli.

4. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do:
a. czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach Rady Pedagogicznej,
b. doskonalenia własnego warsztatu pracy,
c. składania sprawozdań z realizacji przydzielonych im zadań,
d. realizowania uchwał rady także wtedy, gdy zgłosili do nich swoje zastrzeżenia,
e. przestrzegania wewnętrznych zarządzeń dyrektora,
f. współtworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady.

§ 5

Postanowienia końcowe.
1. Podstawowym dokumentem pracy Rady Pedagogicznej jest książka protokołów.

3. Do protokołowania posiedzeń wykorzystuje się technikę komputerową. Protokoły z posiedzeń Rady zapisane są w formie elektronicznej . Wydrukowane przechowywane są w segregatorze znajdującym się w kancelarii dyrektora przedszkola.

4. Strony księgi są numerowane cyframi arabskimi z zachowaniem numeracji ciągłej.

5. Na wstępie segregatora umieszcza się „Rejestr protokołów zebrań Rady Pedagogicznej Niepublicznego Przedszkola Dwujęzycznego Nr 334 „Primrose” z roku szkolnego ……..”. Protokoły z jednego roku szkolnego tworzą księgę protokołów, do której po ostatnim zebraniu rady pedagogicznej w danym roku szkolnym dołącza się płytę CD/DVD zawierającą protokoły i załączniki do nich w formacie uniemożliwiającym powtórną edycję dokumentów.

5. W każdym nowym roku szkolnym nadana zostaje nowa numeracja stron.

6. Protokół posiedzenia Rady powinien zawierać:
a. nazwę każdego posiedzenia Rady Pedagogicznej,
b. datę,
c. imię i nazwisko protokolanta,
d. imię i nazwisko przewodniczącego,
e. imienny wykaz członków rady pedagogicznej,
f. osoby zaproszone,
g. wykaz osób nieobecnych .
h. porządek obrad
i. przebieg obrad przedstawiony w punktach zgodnych z numeracją porządku obrad;
j. podjęte uchwały oraz sposób ich podejmowania
k. inne załączniki w formie oryginalnej lub ich kserokopie (m.in. pisemne wypowiedzi, analizy, materiały itp.) lub adnotacje, gdzie się one znajdują.
l. podpis protokolanta oraz Dyrektora ds. pedagogicznych, sprawdzającego protokół na końcu protokołu oraz parafki podpisów na każdej ze stron protokołu wykonane innym długopisem niż czarny.

7. Członkowie Rady są zobowiązani w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad. Rada na następnym posiedzeniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu

8. Księgę protokołów należy udostępnić na terenie placówki nauczycielom, przedstawicielom organów nadzorujących oraz upoważnionym przedstawicielom związków zawodowych.

9. Uchwały Rady Pedagogicznej nie mogą być sprzeczne ze Statutem Przedszkola oraz przepisami prawa.

10. Za zabezpieczenie: trwałości protokołów Rady Pedagogicznej, bezpieczeństwa ich treści, bezpieczeństwa ich przechowywania odpowiada dyrektor przedszkola.

Regulamin został uchwalony w dniu 17.02.2015 r. przez Radę Pedagogiczną w składzie:

1. Beata Biesiakirska
2. Natalia Bobryk-Deryło
3. Małgorzata Fryziel
4. Christina Harma
5. Sarah Johnes
6. Karolina Kirekowska
7. Chini Prasad Pulikal
8. Elżbieta Rajkowska

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt