jak pracujemy

STATUT I REGULAMIN PRIMROSE

STATUT DWUJĘZYCZNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO PRIMROSE NR 334/PN

Przedszkole działa na podstawie:

1. Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2018r. poz. 996, 1000 i 1290);
2. Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. z późn. zm. (Dz. U. z 2004r. Nr256 poz.2572 ze zm.); (Dz. U. z 2007r. Nr 80 poz.542 z 11 kwietnia 2007r.), (Dz. U. Nr 56, poz. 458 z dnia 19 marca 2009r.);
3. Rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017r. (Dz. U. z 2017r., poz. 356) w sprawie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej;
4. Rozporządzenia MEN z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczenia do użytku
szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia ( Dz. U. z 2009r. Nr 89, poz. 730);
5. Rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017r. w sprawie szczególnych zasad
sprawowania nadzoru pedagogicznego, (Dz. U. z 2017r. Nr 168, poz.1658);
6. Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2009r. Nr 135, poz.1130).
7. Niniejszego Statutu.

NAZWA PRZEDSZKOLA
§1

1. Przedszkole nosi nazwę: DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE PRIMROSE
2. Siedziba Przedszkola: ul. Bernardyńska 16 A lokal U7, 02-904 Warszawa
3. Adres Przedszkola: ul. Bernardyńska 16 A lokal U7, 02-904 Warszawa
1. Nazwa używana przez Przedszkole w pełnym brzmieniu i na pieczęci: Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne Primrose.

§2

Organem właścicielskim przedszkola jest Perspicio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 00-391 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000448688.

§3

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Kurator Oświaty
w Warszawie.

§4

Przedszkole jest placówką niepubliczną, działającą w ramach obowiązującego prawa
oświatowego i Statutu.

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§5

1. Przedszkole realizuje płatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:
a) sprawowanie opieki nad dziećmi i zapewnienia im bezpieczeństwa oraz
optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju
b) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
c) kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci,
d) wspomaganie twórczego rozwoju,
e) kształtowanie postaw tolerancji dla odmienności kulturowej, religijnej i narodowościowej oraz wrażliwości i otwartości na innych ludzi,
f) naukę samodzielności, uczciwości i odpowiedzialności,
g) wychowanie w szacunku dla prawa i zasad moralnych,
h) organizowanie procesu wychowawczo-dydaktycznego w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
i) przygotowanie do podjęcia nauki w szkole,
j) współdziałanie z Rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
i) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.

§6

1. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
2. Przedszkole w miarę możliwości organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, jeżeli nie stwarzają one zagrożenia dla pozostałych wychowanków.
3. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, religijnej, etnicznej i językowej.
4. W działaniach wychowawczo-dydaktycznych wykorzystuje sprawdzone metody pracy z dziećmi, programy własne, opracowane plany Nauczycieli oraz innowacje i eksperymenty.
1. Formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej są:
a) indywidualne wsparcie dla dzieci u których stwierdzono potrzebę takiej pomocy, realizowane przez wychowawców grup, specjalistów, nauczycieli edukacji specjalnej lub terapeutów-cieni,
b) zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania i talenty dzieci,
c) wczesne wspomaganie rozwoju dzieci,
d) kształcenie specjalne,
e) tworzenie i realizacja IPET dla dzieci z orzeczeniami,
f) zajęcia logopedyczne,
g) spotkania wychowawców grup z rodzicami,
h) spotkania psychologa przedszkolnego z rodzicami.

2. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala Zespół ds. pomocy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, powoływany corocznie przez Radę Pedagogiczną na początku roku szkolnego.

§7

1. Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej:
a) zajęcia zorganizowane,
b) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach,
c) zajęcia indywidualne (okazje edukacyjne),
d) spontaniczna działalność dzieci,
e) twórczość artystyczna,
f) czynności samoobsługowe,
g) spacery, wycieczki,
h) imprezy okolicznościowe,
i) zajęcia dodatkowe organizowane za zgodą rodziców.

2. Wobec rodziny przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą:
a) pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu
wczesnej interwencji specjalistycznej,
b) informuje na bieżąco o postępach dziecka poprzez organizowanie konsultacji
ze specjalistami, zajęć otwartych, zebrań rodziców.

ZADANIA OPIEKUŃCZE I BEZPIECZEŃSTWO W PRZEDSZKOLU

§8

1. W Przedszkolu każda grupa powierzona jest dwóm Nauczycielom.
2. W każdej grupie może być zatrudniona Pomoc Wychowawcza, która współdziała z Nauczycielem w zakresie opieki nad dziećmi.
3. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy odbywają się na terenie bezpiecznym, a sprzęt dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci.
4. Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dziecka w czasie jego pobytu na terenie placówki oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola (spacery i wycieczki).
5. W trakcie trwania wycieczki, nadzór nad dziećmi sprawuje Nauczyciel oraz ewentualnie Pomoc Wychowawcza i Rodzice, starając się zachować liczbę opiekunów w stosunku 1 osoba dorosła na 5 dzieci w wieku 3-4 lata oraz 1 na 6 dzieci w wieku 5- 6 lat.
6. Każdorazowe wyjście na plac zabaw jest zgłaszane do Dyrektora lub osoby go zastępującej. Każda wycieczka i wyjście poza teren Przedszkola jest wcześniej ogłoszona i uzgodniona z Dyrektorem Przedszkola oraz jego Organem Właścicielskim.
7. Rodzice dzieci są poinformowani o wycieczce najpóźniej z jednodniowym wyprzedzeniem.
8. Dzieci nigdy nie są pozostawiane bez opieki.
9. Zabawki i wyposażenie przedszkola oraz placu zabaw składają się z wyłącznie z atestowanego sprzętu.
10. Stan zabawek i sprzętu jest regularnie sprawdzany przez personel przedszkola. Sprzęt uszkodzony jest naprawiany, a w sytuacji niemożności naprawienia, zastępowany nowym.
11. Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, Dyrektor dokonuje przeglądu BHP sprzętu i wyposażenia i sporządza protokół z przeglądu.
12. Dyrektor, wychowawcy i pomoce wychowawcze mają aktualne szkolenia z pierwszej pomocy pediatrycznej.

§9

1. Dyrektor przedszkola powierza każdą grupę dzieci opiece Nauczycieli:
a) Nauczyciele są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci,
b) w trakcie zajęć dodatkowych prowadzonych przez Nauczycieli-specjalistów, Nauczyciele-specjaliści odpowiedzialni są za bezpieczeństwo dzieci,
c) dzieci w trakcie pobytu w Przedszkolu oraz poza budynkiem Przedszkola są zawsze pod stałą opieką Nauczyciela. W przypadku, gdy Nauczyciel musi w uzasadnionej sytuacji opuścić dzieci, pozostawia je pod opieką Pomocy Wychowawczej lub innej upoważnionej osoby dorosłej.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, Nauczyciel w miarę możliwości, prowadzi swoja grupę przez cały okres pobytu dzieci w Przedszkolu.

§ 10

1. Dziecko powinno być przyprowadzane do i odbierane z Przedszkola przez Rodziców, lub Opiekunów Prawnych lub upoważnioną przez nich pisemnie osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecku.
2. Do odebrania dziecka z przedszkola są upoważnione jedynie osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym wypełnionym i podpisanym przez Rodziców/Opiekunów dziecka po okazaniu dowodu tożsamości.
3. Opiekunowie lub osoby upoważnione będą odbierać dziecko najpóźniej do godziny 18.00. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na opóźnienie w odbiorze dziecka personel przedszkola powinien zostać o tym fakcie poinformowany.
4. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
5. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany właściciel/dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z Rodzicami/opiekunami dziecka.
6.W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców/opiekunów o zaistniałym fakcie.
7.W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/opiekunów, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu 1 godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicem/opiekunem.
8. Życzenie Rodzica dotyczące nie wydawania dziecka drugiemu z rodziców musi być poświadczone przez stosowne orzeczenie sądowe.

§ 11

1. W Przedszkolu nie wolno stosować wobec dziecka jakichkolwiek zabiegów lekarskich oraz podawać farmaceutyków, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.
2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, Nauczyciel lub Dyrektor informuje Rodziców o jego stanie, a Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola.
3. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem Rodziców.

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 12

1. Organami Przedszkola są:
a) Dyrektor Przedszkola
c) Dyrektor ds. Pedagogicznych
d) Rada Pedagogiczna.

§ 13

1. Dyrektor Przedszkola kieruje bieżącą działalnością Przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz. Jest Kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu Nauczycieli oraz pozostałych Pracowników.
2. Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną.
3. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Przedszkole poza obiektem do niego należącym.
4. Dyrektor wydaje decyzje administracyjne w zakresie:
a) przyjęcia dziecka do przedszkola,
b) skreślenia wychowanka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola, w oparciu o §25 Statutu,
c) uznania kwalifikacji pedagogicznych i merytorycznych Nauczyciela tzn. ustala czy dany kierunek (specjalność) studiów jest zbliżony z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć,
d) nadania Nauczycielowi stażyście stopnia Nauczyciela Kontraktowego.
5. Dyrektor Przedszkola oraz Dyrektor ds. Pedagogicznych organizują i kierują procesem wychowawczo – dydaktycznym i opiekuńczym stwarzając warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne oraz odpowiada za jego poziom:
a) realizują uchwały Rady Pedagogicznej,
b) udzielają informacji o działalności wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej placówki Rodzicom wychowanków
c) zatwierdzają do realizacji zestaw programów wychowania przedszkolnego,
i) wyrażają zgodę na podjęcie na terenie Przedszkola działań przez instytucje i stowarzyszenia,
j) współdziałają, jeżeli zachodzi taka potrzeba ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizowaniu praktyk pedagogicznych.

6. Dyrektor ds. Pedagogicznych:
d) zapewnia prawidłowy przebieg stażu Nauczycielowi ubiegającemu się o awans
zawodowy,
e) inspiruje i wspomaga Nauczycieli w realizacji ich zadań, spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy Przedszkola oraz podejmowaniu przez nich doskonalenia zawodowego,
f) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy i ocenia pracę Nauczycieli,
g) nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,
h) przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
7. Dyrektor przedszkola jest Kierownikiem zakładu pracy, dla zatrudnionych w Przedszkolu Nauczycieli i Pracowników niebędących nauczycielami, w szczególności decyduje w sprawach:
a) w kwestii zatrudniania i zwalniania Nauczycieli oraz innych Pracowników Przedszkola,
b) w kwestii przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych Nauczycielom i innym Pracownikom Przedszkola,
c) zapewniania odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) rozstrzygania sporów pomiędzy Nauczycielami, Nauczycielami a innymi Pracownikami Przedszkola oraz Nauczycielami, innymi Pracownikami Przedszkola, a osobami z zewnątrz, w szczególności Rodzicami dzieci uczęszczających do Przedszkola, na ustną prośbę zainteresowanych Stron lub w wyniku poczynionych obserwacji,
e) właściwie gospodaruje mieniem Przedszkola,
f) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

§ 14

1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym.
2. W skład Rady wchodzą Dyrektor Przedszkola, Dyrektor ds. Pedagogicznych jako jej przewodniczący oraz wszyscy Nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.
3. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym Statutem.
4. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy Przedszkola,
b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego Nauczycieli,
d) opiniowanie skreślenia dziecka z listy wychowanków,
e) przygotowywanie projektów zmian Statutu Przedszkola.

§ 15

1. Między organami Przedszkola ustala się następujący tryb rozwiązywania sporów:
a) Dyrektor i Nauczyciele (Rada Pedagogiczna) powinni dążyć do polubownego załatwienia sporów w toku:
– indywidualnych rozmów,
– nadzwyczajnego posiedzenia Rady Pedagogicznej zwołanej na wniosek Dyrektora,
– mediacji z udziałem organu sprawującego nadzór pedagogiczny
b) Dyrektor – Nauczyciele – Rodzice powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu w toku:
– indywidualnej rozmowy: Nauczyciel z Rodzicami
– indywidualnej rozmowy: Nauczyciel z Rodzicami z udziałem Dyrektora
– indywidualnej rozmowy Dyrektora z Rodzicami
– zebrania z Rodzicami na wniosek Rodziców, Nauczycieli bądź Dyrektora.

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 16

1. Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się 1 września danego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego.
2. Przedszkole jest czynne 12 miesięcy.
3. Przedszkole może wprowadzić kilkudniowe przerwy w pracy, związane ze świętami, których dokładny czas trwania podaje właściciel do wiadomości Rodziców na początku każdego roku szkolnego.
4. Dopuszczalne jest skrócenie godzin pracy Przedszkola w trakcie przerwy wakacyjnej bądź ustalenie dyżuru, łączenie grup w przypadku małej ilości dzieci.
5. Przedszkole jest czynne codziennie, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 18.00.
6. W razie planowej nieobecności dziecka w przedszkolu rodzic jest zobowiązany powiadomić nauczyciela dzień wcześniej do godz. 14.00. W przypadku uprzedniego zgłoszenia nieobecności dziecka w przedszkolu rodzicom/opiekunom przysługuje zwrot stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności.
7. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
8. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest grupa, a liczba dzieci w grupie nie może przekroczyć 16.
9. Przedszkole przewiduje docelowo funkcjonowanie maksymalnie 4 grup.

§ 17

1. W ciągu roku przyjmuje się dzieci w miarę wolnych miejsc.
2. Podstawą zapisania dziecka do Przedszkola jest wypełnienie „Karty Przedszkolaka” i podpisanie Umowy o świadczeniu usług Przedszkola oraz wpłacenie jednorazowej opłaty administracyjnej.
3. Usługi świadczone w Przedszkolu są odpłatne. Płatności w każdym roku regulowane są zgodnie aktualnie obowiązującym cennikiem usług Podstawą uczęszczania dziecka do przedszkola jest przestrzeganie terminowej wpłaty czesnego.

§ 18

3. Dokumentacja działalności Przedszkola dotycząca procesu opiekuńczo– wychowawczo–dydaktycznego obejmuje Roczny Plan Pracy Przedszkola, tygodniowe plany pracy grupy, dzienniki zajęć, karty obserwacji dziecka.
4. W planowaniu procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego uwzględnia się zasady pedagogiki ogólnej oraz edukacji dwujęzycznej.
5. W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić organizację dnia (np. wycieczki, uroczystości).
6. Realizacja podstawy programowej odbywa się w trakcie całego dnia pracy Przedszkola z uwzględnieniem ramowego harmonogramu dnia.
7. Czas trwania zajęć w Przedszkolu jest określony w harmonogramie dnia i uwzględnia wiek dziecka i rodzaj zajęć.
8. W Przedszkolu są prowadzone zajęcia dodatkowe w ramach czesnego zgodnie z aktualnie obowiązującym harmonogramem oraz inne zajęcia dodatkowo opłacane przez Rodziców.
9. Czas trwania zajęć dodatkowych, powinien być dostosowany przez Nauczycieli – specjalistów prowadzących te zajęcia do możliwości rozwojowych dzieci.

§ 19

1. Przedszkole zapewnia w ciągu dnia śniadanie, drugie śniadanie, obiad z podwieczorkiem oraz napoje ciepłe i zimne.
2. Usługi oraz wyżywienie w przedszkolu świadczone są odpłatnie. Rodzice osobiście zgłaszają chęć korzystania z posiłków.
3. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakości i ilości świadczeń żywieniowych oferowanych przez firmę cateringową.
4. Istnieje możliwość korzystania przez Pracowników Przedszkola z wyżywienia po uiszczeniu przez Pracownika opłaty za posiłek.

§ 20

1. Koszty działalności Przedszkola pokrywane są ze środków, o których mowa w § 27 Statutu Przedszkola.
2. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez Rodziców lub Opiekunów dziecka.
3. Dzienna stawka żywieniowa dziecka ustalana jest przez Dyrektora Przedszkola.
4. Odpłatność za usługi świadczone przez Przedszkole obejmuje koszty związane z opieką i wychowaniem dziecka w Przedszkolu, zajęciami wpisanymi na dany rok przedszkolny jako zajęcia obligatoryjne dla wszystkich dzieci i ustalana jest przez Dyrektora Przedszkola.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 21

1. W przedszkolu zatrudnia się Nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne, specjalistów oraz Pracowników administracji i obsługi.
3. Dopuszcza się możliwość pracy Wolontariuszy i odbywania praktyk przez Studentów studiów pedagogicznych.
4. Prawa i obowiązki osób zatrudnionych w Przedszkolu określają umowy zawarte z Pracownikami Przedszkola w oparciu o obowiązujące przepisy.

§ 22

1. Nauczyciel Przedszkola jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci przebywających pod jej opieką. Naczelną zasadą jego pracy jest dobro dziecka i poszanowanie jego godności osobistej.
2. Nauczyciel Przedszkola zobowiązany jest do:
a) sumiennego planowania, prowadzenia i dokumentowania, w oparciu o
program wychowania, ramowy program dnia i plan pracy Przedszkola, własnej
pracy wychowawczo-dydaktycznej,
b) prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i
zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci i dokumentowania tych
obserwacji,
c) współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologicznopedagogiczną,
opiekę zdrowotna i inną,
d) ścisłego współdziałania z Rodzicami (Opiekunami) dziecka w sprawach
wychowania i nauczania, z uwzględnieniem prawa Rodziców (Opiekunów) do
znajomości zadań wynikających z programu wychowania w Przedszkolu i
uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
e) indywidualnych konsultacji z Rodzicami,
f) dbałości o mienie Przedszkola,
g) sporządzania pomocy możliwych do wykonania w Przedszkolu,
h) doskonalenia zawodowego i pedagogicznego.

OBSERWACJE PEDAGOGICZNE

§ 23

1. Wychowawcy oraz specjaliści prowadzą obserwację pedagogiczną dzieci pod kątem czynionych postępów i ewentualnych zaburzeń rozwojowych.
2. Wyniki obserwacji swą odnotowywane raz w semestrze przez wychowawców w Kartach obserwacji dzieci.
3. Wychowawcy sporządzają pod koniec każdego semestru pisemną Informację o postępach dzieci dla rodziców.
4. W Informacji o postępach dzieci odnotowuje się ich postępy rozwojowe i poznawcze, potrzeby rozwojowe i sposób ich zabezpieczenia oraz obszary do ewentualnej dodatkowej pracy.
5. Dla dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego sporządza się wstępną Diagnozę gotowości szkolnej i Diagnozę gotowości szkolnej w sposób i na zasadach określonych w przepisach prawa.
6. Diagnoza sporządzana jest przez wychowawcę grupy w porozumieniu z psychologiem przedszkolnym oraz logopedą przedszkolnym.

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 24

1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 7 lat.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
3. Do Przedszkola może uczęszczać dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lat.

§ 25

1. Dzieci w Przedszkolu mają prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo –dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz
ochrony i poszanowania ich godności osobistej,
c) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym,
d) szacunku dla wszystkich swoich potrzeb i poszanowania własności,
e) partnerskiej rozmowy na każdy temat, komunikacji z dorosłymi na zasadzie równouprawnienia,
f) doświadczenia konsekwencji własnego zachowania.
2. Dziecko w Przedszkolu obowiązane jest do:
a) przestrzegania ogólnoprzedszkolnego kodeksu postępowania zgodnego z normami i wartościami współżycia społecznego,
b) stosowania się do przyjętych wewnątrz oddziałowych umów opracowanych przez dzieci i Nauczyciela dotyczących współdziałania i współżycia w grupie dziecięcej.

§ 26

Dziecko może zostać skreślone z listy dzieci przyjętych do Przedszkola, jeśli:
1. Rodzice lub Opiekunowie dziecka zalegają z opłatami za Przedszkole za więcej niż jeden miesiąc.
2. Dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia lub życia innych wychowanków Przedszkola lub wychowawców.
3. Rodzice (Opiekunowie prawni) zataili ważne informacje o dziecku, które uniemożliwiają jego pobyt w Przedszkolu.

FINANSOWANIE PRZEDSZKOLA

§ 27

1. Opłaty Rodziców lub Opiekunów dzieci uczęszczających do Przedszkola.
2. Dotacje z budżetu Gminy m.st. Warszawy w wysokości określonej przepisami ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
3. Darowizny na rzecz Przedszkola.
4. Środki pozyskane z programów i funduszy celowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 29

Statut wchodzi w życie z dniem 1.09.2018r.

§ 30

Traci moc Statut Przedszkola Primrose z dnia 23.10.2013 r.

Call Now Button