metodyka

METODY AKTYWIZUJĄCE W PRIMROSE

PODSTAWOWYM ZAŁOŻENIEM METODY AKTYWIZUJĄCEJ W NASZYM PRZEDSZKOLU JEST ZMIANA ROLI NAUCZYCIELA W PRZEWODNIKA PO ŚWIECIE, KTÓRY JEST ODKRYWANY BEZPOŚREDNIO PRZEZ DZIECI DZIĘKI OSOBISTEMU DOŚWIADCZENIU.

Metoda wykorzystuje wrodzoną ciekowość świata maluchów, zachęca do stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Ogromną zaletą metody aktywizującej jest nie tylko jej skuteczność, ale również jej społeczny charakter.

Najważniejszym zadaniem przedszkola jest przygotowanie dzieci do szkoły i życia w grupie rówieśników. Pracy grupowej każde dziecko musi się nauczyć. Nie jest to zadanie łatwe, ale za to opanowanie tej umiejętności daje olbrzymie korzyści, wspomaga efektywność oraz rozwój społeczny.

Przygotowując dzieci do pracy grupowej, zgodnie z zaleceniami Katarzyny Rau, rozpoczynamy od pracy w parach, potem w trójkach. Po takim okresie przygotowawczym pracujemy w najbardziej efektywnych grupach czteroosobowych.

Metody i techniki wykorzystywane podczas pracy metodą aktywizującą:
Gry dydaktyczne, burza mózgów i pytań, drama, wspólne rysowanie, symulacje, projekt, gry interakcyjne.

EDUKACJA PRZEZ RUCH WEDŁUG DOROTY DZIAMSKIEJ

Praktyczne rozwiązania metodyczne systemu Edukacja przez ruch realizują ideę pedagogiki oczekiwań dziecka, której założenia opisał w swych publikacjach prof. Ryszard Więckowski. Teoria ta zakorzeniona jest w głębokim szacunku do dziecka jako osoby, która ucząc się, rozwijając, pragnie i oczekuje realizacji swoich marzeń, spełnienia naturalnych tkwiących w nim oczekiwań poznawczych. Edukacja przez ruch to system form i metod kształcenia oraz terapii, który wykorzystuje naturalny, spontaniczny ruch organizmu. Rytm towarzyszący ćwiczeniom ułatwia wykonywanie czynności, zwiększa ogólną koordynację ruchową, co wpływa na integrację układu sensorycznego. Ruch naprzemienny usprawnia pracę obu półkul mózgowych, zapewniając możliwość lepszego odbierania i interpretowania bodźców budujących wiedzę.

Najważniejszym zadaniem przedszkola jest przygotowanie dzieci do szkoły i życia w grupie rówieśników. Pracy grupowej każde dziecko musi się nauczyć. Nie jest to zadanie łatwe, ale za to opanowanie tej umiejętności daje olbrzymie korzyści, wspomaga efektywność oraz rozwój społeczny.

Przygotowując dzieci do pracy grupowej, zgodnie z zaleceniami Katarzyny Rau, rozpoczynamy od pracy w parach, potem w trójkach. Po takim okresie przygotowawczym pracujemy w najbardziej efektywnych grupach czteroosobowych.

EDUKACJA PRZEZ RUCH WEDŁUG DOROTY DZIAMSKIEJ

Metoda Batii Strauss daje dzieciom okazję uczestniczenia w utworze muzycznym jako współautor lub bohater. Umożliwia przeniknięcie do struktury utworu oraz w konsekwencji radosny i rozumny odbiór dzieła. Dzieci odczuwają i przeżywają radość wspólnoty tworzenia. Słuchanie muzyki metodą Batii Strauss integruje różne formy aktywności: słuchanie, granie, tańczenie i śpiewanie z elementami pantomimy, dramy i różnych form plastycznych.

GLOTTODYDAKTYKA B. ROCŁAWSKIEGO

Glottodydaktyka jest metodą nauki czytania i pisania dostosowaną do oczekiwań i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. Umiejętność zapisywania i odczytywania znaków graficznych oraz rozumienie zapisanej treści jest niezbędne w dalszej edukacji. Prof. B. Rocławski na podstawie badań stwierdza, że już trzyletnie dziecko jest gotowe do rozpoczynania „właściwych ćwiczeń mających na celu przygotowanie do nauki czytania i pisania”. Należy pamiętać, że to przygotowanie do nauki pisania musi uwzględniać możliwości rozwojowe trzylatków. Dlatego też rozpoczynając naukę musimy wyjść od opanowania syntezy i analizy fonemowej (głoskowej) wyrazów, dbając o stan pamięci słuchowej i wzrokowej. Już od pierwszych dni pobytu dziecka w przedszkolu szczególną uwagę zwraca się także na prawidłowy rozwój narządów mowy i kształtowanie prawidłowego toru oddechowego poprzez stosowanie różnorodnych zabaw i ćwiczeń.
Dzięki tej metodzie nauki czytania i pisania dzieci poznają fonemy i litery. Stosujemy specjalnie dobrane pomoce dydaktyczne, jak na przykład klocki Logo, dzięki którym dzieci uczą się także różnorodności zapisu pojedynczego dźwięku. Specjalna technika ślizgania się po literach pozwala dzieciom w łatwy sposób nauczyć się płynności czytania.

DZIECIĘCA MATEMATYKA METODĄ EDYTY GRUSZCZYK – KOLCZYŃSKIEJ I EWY ZIELIŃSKIEJ

Jest to metoda, której celem jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć matematycznych, ćwiczenie odporności emocjonalnej dziecka oraz budowanie pozytywnego obrazu samego siebie. Metoda ta sprzyja również stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci, dobrze przygotowuje do nauki matematyki w szkole.Dzięki tej metodzie nauki czytania i pisania dzieci poznają fonemy i litery. Stosujemy specjalnie dobrane pomoce dydaktyczne, jak na przykład klocki Logo, dzięki którym dzieci uczą się także różnorodności zapisu pojedynczego dźwięku. Specjalna technika ślizgania się po literach pozwala dzieciom w łatwy sposób nauczyć się płynności czytania.

Podstawa programowa edukacji przedszkolnej realizowana jest w oparciu o program Ku dziecku autorstwa Barbary Bilewicz-Kuźnia i Teresy Parczewskiej, nagrodzony w II edycji Konkursu MEN na najlepsze programy wychowania przedszkolnego. Jego zaletą jest nacisk na rozwijanie różnorodnych zdolności dzieci, identyfikowanych za pomocą koncepcji inteligencji wielorakich. Program ten daje bardzo dobre podstawy dla realizacji metody aktywizującej.

Call Now Button