metodyka

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

KONCEPCJA PRACY DWUJĘZYCZNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO PRIMROSE NR 334

Misja przedszkola

Ideą przewodnią pracy w naszym przedszkolu jest rozbudzanie ciekawości świata, otwartości, wiary we własne możliwości, poczucia własnej wartości oraz wyposażenie dziecka w narzędzia ich realizacji.

WIZJA PRZEDSZKOLA

PRZEDSZKOLE PRIMROSE:

• jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom i pracownikom
• jest ukierunkowane na potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości dziecka
• przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka
• stwarza warunki do rozwijania indywidualnych zainteresowań i talentów
• promuje model edukacji dwujęzycznej jako odpowiadającej na wyzwania stojące przed współczesnym modelem edukacyjnym
• inspiruje i pobudza do samodzielnych poszukiwań
• promuje zdrowie fizyczne i psychiczne
• uczy tolerancji i szacunku do drugiego człowieka i przyrody
• kształtuje postawy moralne
• uczy patriotyzmu i szacunku do tradycji
• wdraża elementy edukacji wielokulturowej
• traktuje rodziców jako równorzędnych partnerów
• wspiera rodziców w działaniach wychowawczych i edukacyjnych
• przygotowuje do podjęcia nauki w szkole
• kreuje model absolwenta

 

CELE STRATEGICZNE

Cele główne i szczegółowe wynikają z misji i wizji przedszkola oraz koncepcji pracy dyrektora, są także wynikiem analizy dotychczasowej pracy placówki.

L.p. Cele główne
Cele szczegółowe
1. Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i stworzenie optymalnych warunków do ich prawidłowego rozwoju z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości. Przedszkole:
• wyposaża sale, szatnie, toalety, ogród w bezpieczny i atestowany sprzęt i zabawki dla dzieci
• zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu
• na bieżąco modernizuje pomieszczenia i sprzęt
• przeprowadza stosowne szkolenia dla pracowników z zakresu p.poż. i BHP
• uczy dzieci i rodziców profilaktyki prozdrowotnej i bezpiecznych zachowań
2. Zapewnienie edukacji dwujęzycznej mającej w przyszłości zaowocować dwujęzycznością u dzieci Przedszkole:
• prowadzi taką samą ilość zajęć w języku polskim i w języku angielskim metodą early total immersion
• realizuje, obok podstawy programowej MEN, programy nauczania języka angielskiego opracowane w krajach anglosaskich dla rodzimych użytkowników języka angielskiego
• zatrudnia wykwalifikowaną kadrę nauczycieli pochodzącą z krajów, gdzie język angielski jest językiem oficjalnym
• wprowadza do nauczanych treści elementy edukacji wielokulturowej, ze szczególnym naciskiem na kraje anglojęzyczne
• wprowadza przygotowanie do czytania i pisania w języku angielskim w oparciu o program Jolly Phonics
3. Odkrywanie indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami. Pobudzanie ciekawości, aktywności, spontaniczności, twórczości i kreatywnego myślenia jako elementów przygotowania dzieci do dalszych etapów kształcenia. Przedszkole:
• popularyzuje ideę gotowości szkolnej
• prowadzi systematyczną obserwację dzieci
• analizuje wytwory działalności dziecięcej
• diagnozuje i raportuje umiejętności, możliwości, zainteresowania i osiągnięcia dzieci
• rozwija i wspiera zainteresowania i uzdolnienia dzieci
• dostosowuje metody i formy pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka
• wprowadza innowacje i programy autorskie
• współpracuje ze specjalistami w celu pełniejszego poznania dziecka
• wspiera dzieci w kształtowaniu postaw warunkujących osiąganie sukcesu szkolnego.
4. Promowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i zdrowia emocjonalnego. Przedszkole:
• propaguje wśród dzieci i rodziców zdrowy styl życia: odżywianie, aktywność fizyczną, higienę, itd.
• rozwija sprawność i aktywność ruchową dzieci
• uczy nawyków związanych z aktywnością fizyczną
• prowadzi działania profilaktyczne
5. Rozwijanie u dzieci umiejętności prospołecznych: empatii, adekwatnego do sytuacji wyrażania emocji, zaradności, wiary we własne możliwości i umiejętności. Przedszkole:
• kształtuje prawidłowe relacje społeczne
• wyrabia postawy prospołeczne
• kształtuje pozytywny obraz własnej osoby
• uczy wyrażania i radzenia sobie
z własnymi emocjami
• wzmacnia poczucie własnej wartości
6. Rozwija u wychowanków ciekawość świata i samodzielność intelektualną Przedszkole:
• wciela w życie nauczanie poprzez doświadczenie (hands-on approach)
• organizuje zajęcia warsztatowe w języku polskim i angielskim z zakresu przyrody i edukacji artystycznej
7. Wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka. Współdziałanie w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań przedszkola. Przedszkole:
• wspiera rodziców w wychowaniu dziecka
• zachęca do współdecydowania o pracy przedszkola
• podejmuje różnorodne formy współpracy z rodzicami
• pracuje w oparciu o aktualizowany program wychowawczy zgodny z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego
• włącza rodziców w organizację imprez okolicznościowych
8. Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli. Przedszkole:
• zachęca i umożliwia korzystanie z ofert szkoleniowych i warsztatowych proponowanych przez różne instytucje
• zachęca do zdobywania kolejnych stopni rozwoju zawodowego
9. Tworzenie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania placówką. Przedszkole:
• realizuje założenia reformy oświatowej
• zapewnia funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą
• dba o wysoki poziom pracy wychowawczo – kształcącej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną
• wykorzystuje nowatorstwo i twórczość kadry pedagogicznej
• posiada stosowne procedury pozwalające na sprawne funkcjonowanie placówki, także w trudnych sytuacjach
10. Uzupełnianie bazy i wyposażenia przedszkola z myślą o realizacji jego zadań. Przedszkole:
• wzbogaca i modernizuje już istniejącą bazę i wyposażenie
• dostosowuje wyposażenie do potrzeb placówki
• współpracuje z rodzicami na rzecz pozyskiwania materiałów pomocnych w pracy przedszkola
11. Dbanie o pozytywny wizerunek i promocję przedszkola w środowisku lokalnym. Przedszkole:
• współpracuje z okolicznymi placówkami i instytucjami
• współpracuje z Powiatowym Ośrodkiem Opiekuńczo-Wychowawczym w Konstancinie-Jeziornie,
• z lokalną Policją, strażą miejską i strażą pożarną, Fundacją Św. Franciszka Pomóż zwierzętom-naszym małym braciom oraz Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z wadą słuchu Usłyszeć Świat
• prowadzi stronę internetową i profil przedszkola na Facebooku
12. Działalność charytatywna Współpracuje z Fundacją Św. Franciszka Pomóż zwierzętom-naszym małym braciom oraz Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z wadą słuchu Usłyszeć Świat

Jest to metoda, której celem jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć matematycznych, ćwiczenie odporności emocjonalnej dziecka oraz budowanie pozytywnego obrazu samego siebie. Metoda ta sprzyja również stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci, dobrze przygotowuje do nauki matematyki w szkole.Dzięki tej metodzie nauki czytania i pisania dzieci poznają fonemy i litery. Stosujemy specjalnie dobrane pomoce dydaktyczne, jak na przykład klocki Logo, dzięki którym dzieci uczą się także różnorodności zapisu pojedynczego dźwięku. Specjalna technika ślizgania się po literach pozwala dzieciom w łatwy sposób nauczyć się płynności czytania.

Podstawa programowa edukacji przedszkolnej realizowana jest w oparciu o program Ku dziecku autorstwa Barbary Bilewicz-Kuźnia i Teresy Parczewskiej, nagrodzony w II edycji Konkursu MEN na najlepsze programy wychowania przedszkolnego. Jego zaletą jest nacisk na rozwijanie różnorodnych zdolności dzieci, identyfikowanych za pomocą koncepcji inteligencji wielorakich. Program ten daje bardzo dobre podstawy dla realizacji metody aktywizującej.

katalog metod stosowanych w przedszkolu

Stosowane w naszym przedszkolu metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób osiągania sukcesów rozwojowych. Metody te oparte są na metodyce wychowania przedszkolnego, należą do nich:Dzięki tej metodzie nauki czytania i pisania dzieci poznają fonemy i litery. Stosujemy specjalnie dobrane pomoce dydaktyczne, jak na przykład klocki Logo, dzięki którym dzieci uczą się także różnorodności zapisu pojedynczego dźwięku. Specjalna technika ślizgania się po literach pozwala dzieciom w łatwy sposób nauczyć się płynności czytania.

METODY CZYNNE

• metoda samodzielnych doświadczeń,
• metoda projektu
• metoda kierowania własną działalnością dziecka,
• metoda zadań stawianych dziecku,
• metoda ćwiczeń utrwalających

METODY OGLĄDOWE

• obserwacja i pokaz,
• osobisty przykład nauczyciela,
• udostępnianie sztuki: dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne, itd.

METODY SŁOWNE

• rozmowy,
• opowiadania,
• zagadki,
• objaśnienia i instrukcje,
• sposoby społecznego porozumiewania się,
• metody żywego słowa

PROGRAMY WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ DZIECKA

1. Program nauczania języka angielskiego early total immersion
2. Program przygotowania do nauki pisania i czytania Jolly Phonics
3. Elementy nauczania języka angielskiego dla dziec i Helen Doron
4. „Burza mózgów” – pobudzanie do aktywnego myślenia i działania.
5. Metoda aktywnego słuchania muzyki metoda Batii Strauss.
6. Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.
7. „Dziecięca matematyka” autorstwa prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej – zabawy matematyczne wspomagające rozwój umysłowy.
8. Akademia Zdrowego Przedszkolaka – podnoszenie poziomu wiedzy na temat zdrowego żywienia.
9. Zajęcia adaptacyjne – bezstresowe pokonywanie progu przedszkola

SYLWETKA ABSOLWENTA

ABSOLWENT PRZEDSZKOLA:

• jest ciekawy świata, zadaje pytania, poszukuje na nie odpowiedzi
• lubi działania twórcze
• jest aktywny, podejmuje różne samodzielne zadania
• posługuje się językiem angielskim przynajmniej w stopniu komunikatywnym
• posiada optymalny do swoich możliwości poziom wiedzy i umiejętności
• szanuje swoją i cudzą własność
• nie kłamie
• jest kulturalny: stosuje formy grzecznościowe, nie używa „brzydkich” słów, itd.
• szanuje odmienność innych
• potrafi współdziałać w grupie, respektuje zasady w niej obowiązujące
• zadaje sobie sprawę z konsekwencji niewłaściwych zachowań, działań swoich
i innych
• zna swoją wartość, wierzy we własne możliwości
• jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych
• dba o swoje zdrowie i propaguje zdrowy styl życia
• cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego
• czuje się Polakiem i Europejczykiem.

OPIS EWALUACJI – KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

ETAPY ZBIERANIA DANYCH

1. Po zakończeniu każdego roku realizacji programu:
• sprawdzenie, które cele zostały osiągnięte
• ocena stopnia zaangażowania pracowników w realizację programu
• zebranie informacji potrzebnych do dalszego planowania
• nanoszenie poprawek do programu (modyfikacja).

2. Po zakończeniu realizacji całego programu:
• oszacowanie efektów działania programu – udzielenie odpowiedzi na pytania:
czy i w jakim stopniu zostały osiągnięte zamierzone cele?
• ocena stopnia zaangażowania pracowników
• zebranie informacji potrzebnych do dalszego planowania pracy przedszkola
• modyfikacja programu w wyniku przeprowadzanych ewaluacji.

Informacje dotyczące bieżącej realizacji zadań zaplanowanych na dany rok szkolny gromadzą nauczycielki w sprawozdaniach podsumowujących. Ewaluację po zakończeniu każdego roku realizacji koncepcji i ewaluację sumującą przeprowadza zespół do spraw ewaluacji. Dyrektor formułuje wnioski w podsumowaniu nadzoru pedagogicznego.

Call Now Button