Nauczanie dwujęzyczne

Nasze przedszkole realizuje program dwujęzyczny oparty na metodzie wczesnej immersji, czyli zanurzenia w języku. 

Każdą grupą opiekuje się dwóch nauczycieli: nauczyciel polskojęzyczny, będący jednocześnie wychowawcą danej grupy, odpowiedzialnym za realizację programu dydaktycznego oraz nauczyciel angielskojęzyczny, który jest zawsze native speakerem.

Dzięki temu dzieci mają całodzienny kontakt z językiem angielskim, przyswajając go w codziennych sytuacjach. Nauczyciel w swym języku ojczystym prowadzi wszystkie zajęcia: muzyczne, plastyczne, ruchowe i inne. Język obcy służy zatem dzieciom do porozumiewania się i jednocześnie jest narzędziem do poznawania świata i przyswajania wiedzy o nim.

Nauczanie oparte jest na zasadzie one person, one language – jedna osoba komunikuje się z dziećmi tylko w jednym języku. 

Dzieci uczone w tym systemie, podobnie jak dzieci w rodzinach dwujęzycznych, od początku przyswajają dwa osobne kody językowe, dzięki czemu nie mieszają języków. Z badań nad dwujęzycznością wynika, że po 2-3 latach edukacji metodą immersji dzieci osiągają płynność i pewność siebie w posługiwaniu się drugim językiem, zaś ich pasywna znajomość języka (słuchanie oraz czytanie, jeśli dzieci umieją już czytać w języku ojczystym) jest porównywalna z kompetencją rodzimych użytkowników języka w tym samym wieku. Dzieci uczone w tym systemie osiągają do 11. roku życia dwujęzyczność niemal identyczną z poziomem kompetencji językowej native speakerów. Warunkiem jest rozpoczęcie nauki w tym trybie najpóźniej w wieku 4 lat.

Z uwagi na specyfikę poznawczą dzieci w wieku przedszkolnym wprowadziliśmy do programu metodę aktywizującą, czyli poznawania przez doświadczenie (hands-onapproach).

W nauce języka angielskiego posługujemy się też elementami metody komunikacyjnej, w której nauka języka nie jest celem samym w sobie, a służy skutecznej komunikacji.

Ponieważ pamięć dzieci w wieku przedszkolnym ma często charakter kinestetyczny, czyli związany z ruchem i działaniem, wprowadziliśmy też metodę TPR (Total PhysicalResponse).

Podstawą zajęć w języku angielskim są dla naszych pedagogów następujące programy nauczania i materiały dydaktyczne:

  • Super Simple Songs, Super Simple Learning
  • Mother Goose Time, kompleksowy program dla dzieci w wieku przedszkolnym zgodny z amerykańską podstawą programową
  • Jolly Phonics, opracowana w Wielkiej Brytanii metoda fonetyczna przygotowania do czytania i pisania
  • Matplaneta, innowacyjny program nauczania matematyki dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oparty na opracowanej w Harvard University metodzie Math Circle
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt