Koncepcja pracy przedszkola

KONCEPCJA PRACY DWUJĘZYCZNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO PRIMROSE NR 334

Misja przedszkola

Ideą przewodnią pracy w naszym przedszkolu jest rozbudzanie ciekawości świata, otwartości, wiary we własne możliwości, poczucia własnej wartości oraz wyposażenie dziecka w narzędzia ich realizacji.

Wizja przedszkola

Przedszkole Primrose:

• jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom i pracownikom
• jest ukierunkowane na potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości dziecka
• przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka
• stwarza warunki do rozwijania indywidualnych zainteresowań i talentów
• promuje model edukacji dwujęzycznej jako odpowiadającej na wyzwania stojące przed współczesnym modelem edukacyjnym
• inspiruje i pobudza do samodzielnych poszukiwań
• promuje zdrowie fizyczne i psychiczne
• uczy tolerancji i szacunku do drugiego człowieka i przyrody
• kształtuje postawy moralne
• uczy patriotyzmu i szacunku do tradycji
• wdraża elementy edukacji wielokulturowej
• traktuje rodziców jako równorzędnych partnerów
• wspiera rodziców w działaniach wychowawczych i edukacyjnych
• przygotowuje do podjęcia nauki w szkole
• kreuje model absolwenta

Cele strategiczne

Cele główne i szczegółowe wynikają z misji i wizji przedszkola oraz koncepcji pracy dyrektora, są także wynikiem analizy dotychczasowej pracy placówki.

L.p. Cele główne
Cele szczegółowe
1. Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i stworzenie optymalnych warunków do ich prawidłowego rozwoju z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości. Przedszkole:
• wyposaża sale, szatnie, toalety, ogród w bezpieczny i atestowany sprzęt i zabawki dla dzieci
• zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu
• na bieżąco modernizuje pomieszczenia i sprzęt
• przeprowadza stosowne szkolenia dla pracowników z zakresu p.poż. i BHP
• uczy dzieci i rodziców profilaktyki prozdrowotnej i bezpiecznych zachowań
2. Zapewnienie edukacji dwujęzycznej mającej w przyszłości zaowocować dwujęzycznością u dzieci Przedszkole:
• prowadzi taką samą ilość zajęć w języku polskim i w języku angielskim metodą early total immersion
• realizuje, obok podstawy programowej MEN, programy nauczania języka angielskiego opracowane w krajach anglosaskich dla rodzimych użytkowników języka angielskiego
• zatrudnia wykwalifikowaną kadrę nauczycieli pochodzącą z krajów, gdzie język angielski jest językiem oficjalnym
• wprowadza do nauczanych treści elementy edukacji wielokulturowej, ze szczególnym naciskiem na kraje anglojęzyczne
• wprowadza przygotowanie do czytania i pisania w języku angielskim w oparciu o program Jolly Phonics
3. Odkrywanie indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami. Pobudzanie ciekawości, aktywności, spontaniczności, twórczości i kreatywnego myślenia jako elementów przygotowania dzieci do dalszych etapów kształcenia. Przedszkole:
• popularyzuje ideę gotowości szkolnej
• prowadzi systematyczną obserwację dzieci
• analizuje wytwory działalności dziecięcej
• diagnozuje i raportuje umiejętności, możliwości, zainteresowania i osiągnięcia dzieci
• rozwija i wspiera zainteresowania i uzdolnienia dzieci
• dostosowuje metody i formy pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka
• wprowadza innowacje i programy autorskie
• współpracuje ze specjalistami w celu pełniejszego poznania dziecka
• wspiera dzieci w kształtowaniu postaw warunkujących osiąganie sukcesu szkolnego.
4. Promowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i zdrowia emocjonalnego. Przedszkole:
• propaguje wśród dzieci i rodziców zdrowy styl życia: odżywianie, aktywność fizyczną, higienę, itd.
• rozwija sprawność i aktywność ruchową dzieci
• uczy nawyków związanych z aktywnością fizyczną
• prowadzi działania profilaktyczne
5. Rozwijanie u dzieci umiejętności prospołecznych: empatii, adekwatnego do sytuacji wyrażania emocji, zaradności, wiary we własne możliwości i umiejętności. Przedszkole:
• kształtuje prawidłowe relacje społeczne
• wyrabia postawy prospołeczne
• kształtuje pozytywny obraz własnej osoby
• uczy wyrażania i radzenia sobie
z własnymi emocjami
• wzmacnia poczucie własnej wartości
6. Rozwija u wychowanków ciekawość świata i samodzielność intelektualną Przedszkole:
• wciela w życie nauczanie poprzez doświadczenie (hands-on approach)
• organizuje zajęcia warsztatowe w języku polskim i angielskim z zakresu przyrody i edukacji artystycznej
7. Wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka. Współdziałanie w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań przedszkola. Przedszkole:
• wspiera rodziców w wychowaniu dziecka
• zachęca do współdecydowania o pracy przedszkola
• podejmuje różnorodne formy współpracy z rodzicami
• pracuje w oparciu o aktualizowany program wychowawczy zgodny z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego
• włącza rodziców w organizację imprez okolicznościowych
8. Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli. Przedszkole:
• zachęca i umożliwia korzystanie z ofert szkoleniowych i warsztatowych proponowanych przez różne instytucje
• zachęca do zdobywania kolejnych stopni rozwoju zawodowego
9. Tworzenie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania placówką. Przedszkole:
• realizuje założenia reformy oświatowej
• zapewnia funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą
• dba o wysoki poziom pracy wychowawczo – kształcącej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną
• wykorzystuje nowatorstwo i twórczość kadry pedagogicznej
• posiada stosowne procedury pozwalające na sprawne funkcjonowanie placówki, także w trudnych sytuacjach
10. Uzupełnianie bazy i wyposażenia przedszkola z myślą o realizacji jego zadań. Przedszkole:
• wzbogaca i modernizuje już istniejącą bazę i wyposażenie
• dostosowuje wyposażenie do potrzeb placówki
• współpracuje z rodzicami na rzecz pozyskiwania materiałów pomocnych w pracy przedszkola
11. Dbanie o pozytywny wizerunek i promocję przedszkola w środowisku lokalnym. Przedszkole:
• współpracuje z okolicznymi placówkami i instytucjami
• współpracuje z Powiatowym Ośrodkiem Opiekuńczo-Wychowawczym w Konstancinie-Jeziornie,
• z lokalną Policją, strażą miejską i strażą pożarną, Fundacją Św. Franciszka Pomóż zwierzętom-naszym małym braciom oraz Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z wadą słuchu Usłyszeć Świat
• prowadzi stronę internetową i profil przedszkola na Facebooku
12. Działalność charytatywna Współpracuje z Fundacją Św. Franciszka Pomóż zwierzętom-naszym małym braciom oraz Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z wadą słuchu Usłyszeć Świat

Katalog metod stosowanych w przedszkolu

Stosowane w naszym przedszkolu metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób osiągania sukcesów rozwojowych. Metody te oparte są na metodyce wychowania przedszkolnego, należą do nich:

Metody czynne:

• metoda samodzielnych doświadczeń,
• metoda projektu
• metoda kierowania własną działalnością dziecka,
• metoda zadań stawianych dziecku,
• metoda ćwiczeń utrwalających

Metody oglądowe:

• obserwacja i pokaz,
• osobisty przykład nauczyciela,
• udostępnianie sztuki: dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne, itd.

Metody słowne:

• rozmowy,
• opowiadania,
• zagadki,
• objaśnienia i instrukcje,
• sposoby społecznego porozumiewania się,
• metody żywego słowa

Programy wspomagające rozwój dziecka

1. Program nauczania języka angielskiego early total immersion
2. Program przygotowania do nauki pisania i czytania Jolly Phonics
3. Elementy nauczania języka angielskiego dla dziec i Helen Doron
4. „Burza mózgów” – pobudzanie do aktywnego myślenia i działania.
5. Metoda aktywnego słuchania muzyki metoda Batii Strauss.
6. Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.
7. „Dziecięca matematyka” autorstwa prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej – zabawy matematyczne wspomagające rozwój umysłowy.
8. Akademia Zdrowego Przedszkolaka – podnoszenie poziomu wiedzy na temat zdrowego żywienia.
9. Zajęcia adaptacyjne – bezstresowe pokonywanie progu przedszkola

Sylwetka absolwenta

Absolwent Przedszkola:

• jest ciekawy świata, zadaje pytania, poszukuje na nie odpowiedzi
• lubi działania twórcze
• jest aktywny, podejmuje różne samodzielne zadania
• posługuje się językiem angielskim przynajmniej w stopniu komunikatywnym
• posiada optymalny do swoich możliwości poziom wiedzy i umiejętności
• szanuje swoją i cudzą własność
• nie kłamie
• jest kulturalny: stosuje formy grzecznościowe, nie używa „brzydkich” słów, itd.
• szanuje odmienność innych
• potrafi współdziałać w grupie, respektuje zasady w niej obowiązujące
• zadaje sobie sprawę z konsekwencji niewłaściwych zachowań, działań swoich
i innych
• zna swoją wartość, wierzy we własne możliwości
• jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych
• dba o swoje zdrowie i propaguje zdrowy styl życia
• cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego
• czuje się Polakiem i Europejczykiem.

Opis ewaluacji - Koncepcji Pracy Przedszkola

Etapy zbierania danych

1. Po zakończeniu każdego roku realizacji programu:
• sprawdzenie, które cele zostały osiągnięte
• ocena stopnia zaangażowania pracowników w realizację programu
• zebranie informacji potrzebnych do dalszego planowania
• nanoszenie poprawek do programu (modyfikacja).

2. Po zakończeniu realizacji całego programu:
• oszacowanie efektów działania programu – udzielenie odpowiedzi na pytania:
czy i w jakim stopniu zostały osiągnięte zamierzone cele?
• ocena stopnia zaangażowania pracowników
• zebranie informacji potrzebnych do dalszego planowania pracy przedszkola
• modyfikacja programu w wyniku przeprowadzanych ewaluacji.

Informacje dotyczące bieżącej realizacji zadań zaplanowanych na dany rok szkolny gromadzą nauczycielki w sprawozdaniach podsumowujących. Ewaluację po zakończeniu każdego roku realizacji koncepcji i ewaluację sumującą przeprowadza zespół do spraw ewaluacji. Dyrektor formułuje wnioski w podsumowaniu nadzoru pedagogicznego.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt